Stichting TaalLokaal

Wie zijn 'wij'?


Achter het TaalLokaal gaat inmiddels een flinke groep mensen schuil; mensen die op vrijwillige basis meewerken aan het project en mensen die ons financieel steunen.

Het bestuur
Siebren Miedema: voorzitter
Yamen Kharrat: penningmeester
Suzanne Janssen: secretaris

De leiding
Sanne Boswinkel

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout
Bankrekening: NL21RBRB 0939 6575 70
Kvk-nummer: 65920228
E-mail: Bestuur TaalLokaal <taallokaalnoordwijkerhout@hotmail.com>
RSIN-nummer: 856317044
ANBI-beschikking afgegeven
Statuten: zie doorlopende tekst hieronder
Beleidsplan: vastgesteld in juli 2016, zie tekst hieronder
Jaarcijfers: zie onderaan.

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Taal Lokaal Noordwijkerhout, zoals deze luiden na statutenwijziging op 12 januari 2017 voor Mr R. de Ruiter, notaris te Sassenheim, gemeente Teylingen.
Naam en zetel
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Taal Lokaal Noordwijkerhout.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijkerhout.
Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
het beschikbaar stellen van (les-)locatie(s) waar inwoners van de gemeente Noordwijkerhout en omliggende gemeenten hun beheersing van de (Nederlandse) taal kunnen verbeteren;
het faciliteren van taal- en huiswerklessen, door middel van het aanbieden van lesmaterialen aan de deelnemers en gebruikers, in de meest brede zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het werven van fondsen;
-het aanvragen van subsidies;
-het innen van gebruikersvergoedingen;
-het organiseren van (les)activiteiten en dergelijke evenementen;
-het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations;
-alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)
Artikel 3
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Tot bestuurders kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 4
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Bestuur: vergaderingen
Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
Indien een bestuurder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar (elektronisch) bericht aan het adres, dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.
De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Bestuur: defungeren
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
door zijn overlijden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden;
door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reglement
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
e wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vastgesteld.
In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars eveneens met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vastgesteld.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
Slotbepalingen
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend zeventien.


BELEIDSPLAN
Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting haar actuele beleid vast. Dit beleidsplan is middels een bestuursbesluit vastgesteld. Het beleidsplan zal jaarlijks, indien noodzakelijk, worden aangepast.
Strategie
Kernprincipes van de Stichting
Statutaire doelstelling:
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2a en 2b van de statuten en luidt als volgt: “a) het beschikbaar stellen van (les-)locatie(s) waar bewoners van de gemeente Noordwijkerhout en omliggende gemeenten hun beheersing van de (Nederlandse) taal kunnen verbeteren; en b) het faciliteren van taal- en huiswerklessen, door middel van het aanbieden van lesmaterialen aan de deelnemers en gebruikers, in de meest brede zin van het woord”.
Afwezigheid winstoogmerk:
De Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo:
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.
Beleid
De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
-het werven van fondsen middels donateurs (zakelijk en particulier)
-het aanvragen van subsidies
-het bijhouden van een deugdelijke deelnemersadministratie
-het schrijven en het verzenden (al dan niet digitaal) van nieuwsbrieven
-het organiseren van (les)activiteiten en dergelijke evenementen
-het bijhouden van een facebook-pagina
-het  bijhouden van een website
Door het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden draagt de Stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals deze staan omschreven in artikel 2a en 2b van de statuten.
Werving en beheer van gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten:
-het werven van donateurs (zakelijk en particulier)
-het aanvragen van subsidies
-het innen van deelnemersbijdragen
-erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
registratie van de donateurs en deelnemers (naam, adres, woonplaats)
het laten opstellen van de jaarrekening door een externe accountant.
De Stichting streeft er naar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan maximaal 5% van de totale inkomsten op jaarbasis.
Het vermogen van de Stichting
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform haar doelstelling aan het ondersteunen van de (les)activiteiten voor mannen, vrouwen en minderjarigen.
Beschikken over het vermogen van de stichting
Geen van de bestuursleden heeft ter zake doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Derhalve kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur én de vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden, dit conform artikel 3.5 van de statuten. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen  van de bestuursfunctie kunnen mogelijk worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Beschrijving van de administratieve organisatie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door haar penningmeester. Het financieel verslag en de jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door een (externe) accountant.
Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website www.taallokaalnoordwijkerhout.nl

Jaarverslag 2019 van Stichting te Noordwijkerhout

Jaarverslag 2020 – TaalLokaal – Noordwijkerhout 1
Jaarverslag over activiteiten TaalLokaal - Noordwijkerhout
periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019
TAALLOKAAL
Ter inleiding
TaalLokaal heeft zijn vaste plek gevonden op het adres Duin en Dal 1a te Noordwijkerhout. Het is een goed geoutilleerde behuizing waarbij alle beschikbare ruimtes intensief en doelmatig gebruikt kunnen worden ook goed schoon gehouden kunnen worden. We zijn dan ook de ‘oude’ Gemeente Noordwijkerhout zeer dankbaar voor de mogelijkheid om hier onze plek te hebben. We zijn ook blij met het feit dat ook de nieuwe Gemeente Noordwijk het werk van Stichting TaalLokaal hier vanaf 1 januari 2019 doorgang laat vinden.
Sinds januari 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt: S. Miedema (voorzitter), S.J. Jansen-Tack (secretaris), en Y. Kharrat (penningmeester). We hebben na al die jaren afscheid genomen van penningmeester Bert van Zoolingen – bestuurslid vanaf het prille begin – en hebben hem bedankt voor al zijn inspanningen voor onze Stichting. Hij heeft zich gelukkig bereid verklaard op de achtergrond desgevraagd zijn diensten aan te bieden op financieel gebied. Ook blijft hij als vrijwilliger beschikbaar op afroep.
Directeur vanaf het begin is Sanne Boswinkel. Melanie Thijm heeft ook dit jaar het bestuur en de directeur ondersteund op het gebied van PR en Communicatie. Vanaf de zomer heeft het bestuur onder leiding van Melanie gewerkt aan een basiscommunicatieplan voor TaalLokaal. Voorzien is dat het plan in het voorjaar van 2020 vastgesteld kan worden.
Het bestuur heeft samen met de directeur vergaderd op: 12/02; 15/07; 30/09; 17/12. Tussentijds is er per e-mail frequent overleg geweest.
Samenwerking en overleg
Het TaalLokaal heeft, door de informele opzet, geen structureel netwerkoverleg of andere vaste vormen van overleg met andere organisaties. Toch is het TaalLokaal verbonden met veel verschillende organisaties. Soms komt dit door een directe doorverwijzing van een deelnemer (direct contact), soms juist doordat vrijwilligers bij verschillende instellingen werken (indirect contact).
Zo is er direct contact met IVIO taalschool, een van de gebruikers van het TaalLokaal. Er vindt warme doorverwijzing plaats, alle vrijwilligers van het TaalLokaal weten wat het aanbod van IVIO behelst, soms worden kandidaten geholpen met de inschrijving.
Aan de andere kant van het spectrum is er contact met Vluchtelingenwerk in de persoon van Monique van den Hoonaard. Zij bezocht de huiswerklessen.
Jaarverslag 2020 – TaalLokaal – Noordwijkerhout 2
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is langs geweest in de persoon van John Meijer, een aantal leerlingen
is direct door CJG naar ons doorgestuurd.
Er is direct contact met de Victorschool en Teylingen College Leeuwenhorst. De Internationale
Schakelklas (ISK) in (inmiddels) Lisse is goed op de hoogte van ons bestaan. De samenwerking met de
Taalklas (internationale klas p.o.) is warm.
Op maandag 13 mei heeft Wethouder Dennis Salman samen met een beleidsmedewerker van de
Gemeente een werkbezoek gebracht aan TaalLokaal. Hij is door de directeur en de voorzitter van het
bestuur ingepraat over het werk van TaalLokaal en heeft ook een even met leerlingen kunnen
spreken die voor de huiswerklessen aanwezig waren en met de huiswerkdocenten. Daarbij is ook
aangegeven van onze kant dat het wellicht wenselijk is dat de Gemeente meer een regie- of
netwerkfunctie gaat vervullen bij de vele op taalgerichte activiteiten, zodat er betere afstemming
komt, uitwisseling van kennis en ervaring, en ook adequate afbakening van de respectieve taken.
Daarnaast hebben wij onze zorg geuit over de wijze waarop de ISD is opgetreden ten opzichte van
enkele statushouders uit Noordwijkerhout. Dit mede gezien het feit dat de wethouder ten aanzien
van de ISD vanuit de Gemeente Noordwijk medeverantwoordelijk bestuurder is.
Het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die TaalLokaal betreffen bij de Gemeente Noordwijk is
Mark van Oostrum. Daarbij is het dit jaar gegaan over de verwarming, de belasting, en over
subsidieaanvragen.
Activiteiten tot de zomervakantie
Vrouwentaalgroep op de maandagen van 11:00 uur tot 13:30 uur. Na de zomervakantie komen ze
bijeen van 13-14:30 uur, omdat op dat tijdstip meer vrouwen aanwezig kunnen zijn. Er zijn nu
regelmatig 15 vrouwen aanwezig.
De Vrouwentaalgroep kent een vaste groep van vijf vrijwilligsters. Het aantal deelneemsters
fluctueert van week tot week. Het aantal aanwezigen kan variëren van 6 tot 15. Vaak hebben de
vrouwen nog heel kleine kinderen thuis en dan kan een griepgolfje leiden tot weken van
afwezigheid.
De huiswerklessen zijn op maandag en dinsdag 15:00 uur tot 17:30 uur
Iedere dag kent een vaste groep vrijwilligers. Er zijn altijd 3 docenten aanwezig per middag. Het
aantal leerlingen is vrij constant; 5-10 leerlingen per dag. Niveaus verschillen van basisschool tot
brugklas mavo. Gedurende deze tweede helft van het schooljaar loopt de aanwezigheid op de
donderdag terug naar 3 leerlingen. De leeftijdsgroep wordt té divers bevonden door een aantal van
de docenten, soms is orde houden een punt en dat gaat voorbij aan de doelstelling van ‘rustige
huiswerkplek’.
Het is ons voornemen om van het ‘boekcadeau’ voor de zomervakantie een traditie te maken. Het is
fijn om de leerlingen van de huiswerklessen een aandenken mee te geven en hen bovendien een
beetje aan te sporen om te blijven lezen in de vakantie. Eind schooljaar 2019 kregen zij ieder twee
leesboeken van ons cadeau. Eén titel uit eigen middelen, de ander (Kruistocht in Spijkerbroek) betrof
een schenking van Boekhandel Van der Meer uit Noordwijk.
Jaarverslag 2020 – TaalLokaal – Noordwijkerhout 3
Mannentaalgroep maandag van 19:30 tot 22:00 uur
Het aantal vrijwilligers bij de mannentaalgroep liep sinds vorig jaar terug, verhuizing, nieuwe baan,
maar ook het aantal deelnemers loopt terug. Ook hier geldt; de mannen van het eerste uur zijn
inmiddels aan het werk. Sommigen leren daar al voldoende Nederlands, anderen werken juist in de
avonduren of hebben na een werkdag geen energie meer voor les. De harde kern blijft over: drie
enthousiaste vrijwilligers en een vaste groep van 6 deelnemers. Besloten is voor de zomervakantie
om niet meer vast op de maandagavonden bij elkaar te komen, maar dat er desgewenst themaavonden
georganiseerd gaan worden waarvoor de mannen waarvan de adresgegevens bekend zijn
worden uitgenodigd. Overigens, veel mannen zoeken elkaar ook in hun thuissituatie op.
Rekenles donderdagen 19:00 uur tot 21:00 uur
Twee vaste vrijwilligers maken met 3-4 deelnemers het schooljaar af, de laatste weken bij een van
hen thuis omdat er nog maar 1 leerling over is. Hoewel we er als organisatie van overtuigd zijn dat
rekenles nodig is en blijft besluiten we de vraag voor het komend schooljaar af te wachten. Een van
de vrijwilligers blijft beschikbaar, ook voor privéles indien gewenst.
Bloemsteken bij het corso
Ook dit jaar gingen de verschillende groepen weer aan de gang bij het corso. Tijdens de gezellige
steekdag in 2019 heeft weer een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.
Activiteiten vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 in september
Iedereen moet zich opnieuw inschrijven:
geadministreerd worden: 8 huiswerkleerlingen, 19 vrouwen, 6 mannen, 7 vrijwilligers
(maar niet iedereen staat in de administratie, mensen komen soms ook even buurten, het aantal
vrijwilligers is hoger; 20 in totaal)
De situatie bij de vrouwentaalgroep is ongewijzigd.
De huiswerkles kent wel een belangrijke aanpassing: de minimale leeftijd gaat omhoog naar 11 jaar.
Daarmee worden kinderopvangachtige taferelen voorkomen. Er wordt gestart met huiswerklessen
alleen op maandag en dinsdag. Aan het eind van 2019 kwamen 15 leerlingen met regelmaat naar de
lessen.
Het afgelopen jaar heeft IVIO taaltraining gegeven op onze locatie. We vinden dat fijn, omdat er nu
drie extra dagdelen gebruik wordt gemaakt van de lokalen en de doelgroep fantastisch aansluit bij
onze activiteiten.
Met de regionaal opererende Taalklas, waar zo’n 40 leerlingen in zitten, is er zeer geregeld contact
via directeur Mariamne Kloos. Enkele moeders die hun kinderen hier komen brengen hebben zich
ook opgeven voor onze groepen. Andersom zijn enkele deelnemers van de Wereldvrouwen nu actief
in de Taalklas waar zij lessen ondersteunen en de overblijf regelen.
Het plan is om in het komend jaar een beamer aan te schaffen uit het bestemmingsreserve.
Bovendien zijn computers verouderd en zullen nieuwe laptop(s) moeten worden aangeschaft.
Jaarverslag 2020 – TaalLokaal – Noordwijkerhout 4
Tot slot
In november 2018 kregen we de heuglijke mededeling dat we voor een te houden ‘open dag’ op
zaterdag 20 maart 2019 voor vrijwilligers en geïnteresseerden van de Jeugd Gemeenteraad
Noordwijkerhout een bedrag van € 300 toegewezen hebben gekregen.
Voor de ‘open dag’ had de vrouwengroep heerlijke streekgerechten gebakken en huiswerkdocenten
waren aanwezig om uitleg te geven over hun aanpak. Natuurlijk waren er ook leerlingen die konden
vertellen waarom de huiswerklessen zo belangrijk zijn voor hun goede integratie in de Nederlandse
samenleving.
Winst- en verliesrekening
Op de volgende pagina staan de jaarcijfers.


Jaarverslag 2017 van Stichting TaalLokaal te NoordwijkerhoutUitgebracht aan het bestuur van:

Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout
Duin en Dal 1A
2211 JP Noordwijkerhout
INHOUDSOPGAAF Bladzijde

Balans per 31 december 2017 1
Exploitatierekening 2017 2
Toelichting 3
Ondertekening 4

Noordwijkerhout, januari 2018


Jaarverslag 2017 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 1

BALANS PER 31 DECEMBER € €


JAAR 31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Liquide middelen

RegioBank 4.872 3.027


_____ _____Totaal activa 4.872 3.027PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 2.000 2.500
Overige reserves 1.151 527

3.151 3.027

Kortlopende schulden
Servicekosten Duin en Dal 1A 1.375 0
Schoonmaakkosten december
346 0

1.721 0

_____ _____


Totaal passiva 4.872 3.027


Jaarverslag 2017 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 2


EXPLOITATIEREKENING


JAAR 2017

Inkomsten

Gift Kringloopwinkel 549
Gift De Regenboog 347
Bijdrage vrijwilliger van het jaar 500
Gift De Witte Kerk 278
Bijdragen deelnemers 966
Subsidie Gemeente (huur en exploitatie) 2.917
Verhuiskostenvergoeding Gemeente 1.000
Afboeking / vrijval startsubsidie (20%) 500
_____

Totaal inkomsten (a) 7.057Uitgaven

Lesmaterialen 527
Huur 2.497
Energie en servicekosten 1.567
Huisvestingskosten 346
Kantoorkosten 42
Aanschaf tafels 117
Aanschaf koelkast 249
Verhuiskosten 1.004
Overige kosten 15
Bankkosten 69

_____

Totaal uitgaven (b) 6.433

_____

Exploitatiesaldo (a-b) 624

Toevoeging overige reserves 624

Saldo 0Jaarverslag 2017 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 3


TOELICHTING

Algemene grondslagen voor de opstelling van het jaarverslag

Het jaarverslag is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ten aanzien van jaarrekeningen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op onderscheiden posten van de balans

Liquide middelen:

Betreft het saldo van het laatste in het verslagjaar ontvangen bankafschrift van rekening-courant NL21RBRB0939657570.

Bestemmingsreserve:
De Stichting heeft in 2016 € 2.500 startsubsidies ontvangen. Het bestuur heeft besloten deze startsubsidies in de jaren 2017 tot en met 2021 af te boeken. De jaarlijkse vrijval van € 500 wordt in mindering gebracht op de exploitatiekosten.

Overige reserves:

Met ingang van 18 april 2016, de oprichtingsdatum van de Stichting, wordt een reserve gevormd voor dekking van mogelijke toekomstige exploitatietekorten.

Het verloop van de rekening luidt aldus:
Beginsaldo 18 april 2016 0
Toevoeging exploitatiesaldo boekjaar 2016 527
Toevoeging exploitatiesaldo boekjaar 2017 624
Eindsaldo 31 december 2017 1.151Jaarverslag 2017 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 4


ONDERTEKENING

Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout.

Noordwijkerhout, januari 2018

Bestuur handtekening (etc. etc.)Jaarverslag 2018 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout


Uitgebracht aan het bestuur van:

Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout
Duin en Dal 1A
2211 JP Noordwijkerhout


INHOUDSOPGAAF Bladzijde

Balans per 31 december 2018 1
Exploitatierekening 2018 2
Toelichting 3
Ondertekening 4

Noordwijkerhout, januari 2019

Jaarverslag 2018 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 1

BALANS PER 31 DECEMBER 


JAAR 31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA

Liquide middelen

RegioBank 8.983 4.872
Kasgeld 52 0


_____ _____Totaal activa 9.035 4.872PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 1.500 2.000
Overige reserves 1.788 1.151

3.288 3.151

Kortlopende schulden
Servicekosten Duin en Dal 1A 4.675 1.375
Terug te betalen subsidie Oranjefonds 750 0
Schoonmaakkosten december
322 346

5.747 1.721

_____ _____Totaal passiva 9.035 4.872


Jaarverslag 2018 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 2


EXPLOITATIEREKENING


JAAR 2018

Inkomsten

Giften 500
Overige opbrengsten 2.735
Bijdragen deelnemers 300
Subsidie Gemeente (huur en exploitatie) 7.000
Afboeking / vrijval startsubsidie (20%) 500
_____

Totaal inkomsten (a) 11.035Uitgaven

Lesmaterialen 24
Huur 3.366
Energie en servicekosten 3.300
Huisvestingskosten 70
Schoonmaakkosten 2.422
Kantoorkosten 322
Overige kosten 75
Bankkosten 69
Intrekking subsidie Oranjefonds 750

_____

Totaal uitgaven (b) 10.398

_____

Exploitatiesaldo (a-b) 637

Toevoeging overige reserves 637

Saldo 0
Jaarverslag 2018 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 3


TOELICHTING

Algemene grondslagen voor de opstelling van het jaarverslag

Het jaarverslag is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ten aanzien van jaarrekeningen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op onderscheiden posten van de balans


Liquide middelen:

Betreft het saldo van het laatste in het verslagjaar ontvangen bankafschrift van rekening-courant NL21RBRB0939657570.

Bestemmingsreserve:
De Stichting heeft in 2016 € 2.500 startsubsidies ontvangen. Het bestuur heeft besloten deze startsubsidies in de jaren 2017 tot en met 2021 af te boeken. De jaarlijkse vrijval van € 500 wordt in mindering gebracht op de exploitatiekosten.

Overige reserves:

Met ingang van 18 april 2016, de oprichtingsdatum van de Stichting, wordt een reserve gevormd voor dekking van mogelijke toekomstige exploitatietekorten.

Het verloop van de rekening luidt aldus:
Beginsaldo 18 april 2016 0
Toevoeging exploitatiesaldo boekjaar 2016 527
Toevoeging exploitatiesaldo boekjaar 2017 624
Toevoeging exploitatiesaldo boekjaar 2018 637
Eindsaldo 31 december 2018 1.788


Jaarverslag 2018 van Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout 4


ONDERTEKENING

Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting TaalLokaal te Noordwijkerhout.

Noordwijkerhout, januari 2019

Bestuur handtekening (etc etc)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten