Stichting TaalLokaal

Wie zijn 'wij'?


Achter het TaalLokaal gaat inmiddels een flinke groep mensen schuil; mensen die op vrijwillige basis meewerken aan het project en mensen die ons financieel steunen.

Het bestuur
Voorzitter: Herman Bekkers
Secretaris: Suzanne Jansen
Penningmeester: Yamen Kharrat
Bestuurslid: Sanne Boswinkel

Suzanne Jansen is coördinator van het TaalLokaal, bij haar kan je terecht voor informatie. Stuur een mail en je krijgt antwoord van haar.


Overige informatie
Statutaire naam: Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout
Bankrekening: NL21RBRB 0939 6575 70
Kvk-nummer: 65920228
E-mail: Bestuur TaalLokaal <taallokaalnoordwijkerhout@hotmail.com>
RSIN-nummer: 856317044
ANBI-beschikking afgegeven
Statuten: zie doorlopende tekst hieronder
Jaarverslag en jaarcijfers 2021: zie onderaan.

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Taal Lokaal Noordwijkerhout, zoals deze luiden na statutenwijziging op 12 januari 2017 voor Mr R. de Ruiter, notaris te Sassenheim, gemeente Teylingen.
Naam en zetel
Artikel 1
De stichting draagt de naam: Stichting Taal Lokaal Noordwijkerhout.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijkerhout.
Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
het beschikbaar stellen van (les-)locatie(s) waar inwoners van de gemeente Noordwijkerhout en omliggende gemeenten hun beheersing van de (Nederlandse) taal kunnen verbeteren;
het faciliteren van taal- en huiswerklessen, door middel van het aanbieden van lesmaterialen aan de deelnemers en gebruikers, in de meest brede zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het werven van fondsen;
-het aanvragen van subsidies;
-het innen van gebruikersvergoedingen;
-het organiseren van (les)activiteiten en dergelijke evenementen;
-het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations;
-alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)
Artikel 3
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Tot bestuurders kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 4
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Bestuur: vergaderingen
Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
Indien een bestuurder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar (elektronisch) bericht aan het adres, dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.
De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Bestuur: defungeren
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
door zijn overlijden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden;
door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reglement
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
e wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vastgesteld.
In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars eveneens met inachtneming van het in lid 3 bepaalde vastgesteld.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
Slotbepalingen
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend zeventien.


BELEIDSPLAN
Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting haar actuele beleid vast. Dit beleidsplan is middels een bestuursbesluit vastgesteld. Het beleidsplan zal jaarlijks, indien noodzakelijk, worden aangepast.
Strategie
Kernprincipes van de Stichting
Statutaire doelstelling:
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2a en 2b van de statuten en luidt als volgt: “a) het beschikbaar stellen van (les-)locatie(s) waar bewoners van de gemeente Noordwijkerhout en omliggende gemeenten hun beheersing van de (Nederlandse) taal kunnen verbeteren; en b) het faciliteren van taal- en huiswerklessen, door middel van het aanbieden van lesmaterialen aan de deelnemers en gebruikers, in de meest brede zin van het woord”.
Afwezigheid winstoogmerk:
De Stichting heeft geen enkel winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo:
Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.
Beleid
De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
-het werven van fondsen middels donateurs (zakelijk en particulier)
-het aanvragen van subsidies
-het bijhouden van een deugdelijke deelnemersadministratie
-het schrijven en het verzenden (al dan niet digitaal) van nieuwsbrieven
-het organiseren van (les)activiteiten en dergelijke evenementen
-het bijhouden van een facebook-pagina
-het  bijhouden van een website
Door het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden draagt de Stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals deze staan omschreven in artikel 2a en 2b van de statuten.
Werving en beheer van gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten:
-het werven van donateurs (zakelijk en particulier)
-het aanvragen van subsidies
-het innen van deelnemersbijdragen
-erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
registratie van de donateurs en deelnemers (naam, adres, woonplaats)
het laten opstellen van de jaarrekening door een externe accountant.
De Stichting streeft er naar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan maximaal 5% van de totale inkomsten op jaarbasis.
Het vermogen van de Stichting
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Bestedingsbeleid
De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform haar doelstelling aan het ondersteunen van de (les)activiteiten voor mannen, vrouwen en minderjarigen.
Beschikken over het vermogen van de stichting
Geen van de bestuursleden heeft ter zake doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Derhalve kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur én de vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden, dit conform artikel 3.5 van de statuten. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen  van de bestuursfunctie kunnen mogelijk worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Beschrijving van de administratieve organisatie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door haar penningmeester. Het financieel verslag en de jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door een (externe) accountant.
Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website www.taallokaalnoordwijkerhout.nl

JAARVERSLAG 2021

Ter inleiding

 

De Stichting TaalLokaal heeft in 2021 voornamelijk huiswerkbegeleiding gegeven aan leerlingen tussen de 10 en 15 jaar. De Stichting gebruikt daarvoor de vaste stek op het adres Duin en Dal 1A te Noordwijkerhout. Alle ruimtes worden intensief gebruikt en vanzelfsprekend goed schoongehouden.

 

We hebben ook in 2021 tijdens de coronapandemie de hygiëne opgevoerd: vaker laten schoonmaken, dispensers in lokalen en papieren handdoekjes in de toiletten. Op de hygiëne in TaalLokaal hebben we derhalve absoluut niet bezuinigd, in 2021 en zelfs iets

geïntensiveerd gezien de besmettelijkheid van de Omikronvariant. 

 

De samenwerking met de Taalklas (onderdeel van Sophiascholen), op dezelfde verdieping is nog steeds prettig. De Taalklas gebruikt overdag de ruimtes van de Stichting soms als ‘overloop’. Een van de docenten van de Taalklas, die extreem voorzichtig moest zijn gedurende de pandemie, kon dankzij deze samenwerking aan het werk blijven. Er werd daarvoor een tafel met kuchscherm in een van de lokalen van de Stichting geplaatst.

 

De oud-directeur van het TaalLokaal, Sanne Boswinkel, is vorig jaar in dienst getreden als Projectleider Taalhuis bij Bibliotheek Bollenstreek. Hier is zij verantwoordelijk voor taalcafé, TopTaal en het aanbieden van taalonderwijs op de werkplek, met name voor NT1 leerlingen.  

Het is voor TaalLokaal heel fijn dat zij als lid van het bestuur voor onze Stichting is behouden, omdat wij zo tijdig op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen m.b.t. het taalonderwijs in onze regio.

Suzanne Jansen heeft de functie van coördinator heel adequaat en doeltreffend opgepakt en is op die plek de spin in het web van de Stichting. Sanne en Suzanne hebben regelmatig overleg over hun diverse werkzaamheden voor TaalLokaal.    

 

De bestuurssamenstelling is in 2021 als volgt geweest:  S. Miedema (voorzitter), S.J. Jansen (secretaris), Y. Kharrat (penningmeester) en S. Boswinkel (lid). Onze oud-penningmeester, Bert van Zoolingen, adviseert op afroep het bestuur op financieel gebied. 

 

Het bestuur heeft in voltalige samenstelling vergaderd op 10 maart en 6 juli 2021. Vanwege de coronapandemie vonden deze vergaderingen plaats in MS-Teams. Daarnaast is er tussentijds per e-mail of telefoon overleg geweest over op dat moment dringende zaken.

 

Ook in 2021 zijn er diverse pogingen gedaan om het bestuur uit te breiden met enkele leden. Helaas heeft dat nog geen nieuwe bestuursleden opgeleverd. De coronapandemie werkt helaas ook niet echt mee, om mensen hiervoor in beweging te krijgen. In 2022 hopen we nieuwe mensen aan onze Stichting te kunnen binden. Er loopt al een veelbelovend contact.


Activiteiten bij TaalLokaal


Huiswerklessen maandag- en dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 17:30 uur

In 2021 waren er vijf huiswerkbegeleiders op maandag- en dinsdagmiddag, die dit jaar zijn uitgegroeid tot een constant en hecht team. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er elke middag twee of drie huiswerkbegeleiders aanwezig zijn. In 2022 zullen we opnieuw een vacature plaatsen voor een vrijwilliger.

 

Het aantal leerlingen is vrij constant; gemiddeld 16 leerlingen per dag. Niveaus verschillen van basisschool (groep 8) tot havoleerlingen. 

 

De traditie van het uitreiken van leesboeken voor de zomervakantie is ook in 2021 voortgezet. Het is altijd fijn om de leerlingen van de huiswerklessen een aandenken mee te geven en hen bovendien een beetje aan te sporen om te blijven lezen in de vakantie. Eind schooljaar 2020-2021 kregen zij ieder een leesboek van ons cadeau. Uit eigen middelen betaald kregen ze het jeugdboek van Tonke Dragt De Brief voor de Koning.

 

 

Mannentaalgroep 

 

Eerder was besloten om niet meer vast op de maandagavonden bij elkaar te komen, maar dat er desgewenst thema-avonden georganiseerd zouden worden waarvoor de mannen waarvan de adresgegevens bekend zijn worden uitgenodigd.  De pandemie heeft hierbij wel roet in het eten gegooid. Gelukkig is ons bekend dat de mannen elkaar in de thuissituatie of in de buitenlucht wel blijven opzoeken. We hopen dat in de loop van 2022, nu de samenleving wat meer normaliseert, ook weer thema-avonden georganiseerd kunnen worden.

 


Activiteiten vanaf het nieuwe Schooljaar 2021—2022 in september

 

Het TaalLokaal houdt de schoolkalender aan. In september schrijven alle leerlingen opnieuw in. Zij betalen dan een bijdrage van 10 euro voor het schooljaar. Andere jaren zagen we dat het in september nog rustig startte, omdat de kinderen dan net zijn begonnen in een nieuwe klas.

Dit schooljaar zagen we dat er vanaf het begin een groot aantal leerlingen bij TaalLokaal kwam voor huiswerkles. Docenten verwijzen kinderen naar het TaalLokaal en mond-op-mond ‘reclame’ doet de rest.

 

In december 2021 stonden 16 kinderen ingeschreven.

 

In de periode oktober-december heeft TopTaal onze locatie gebruikt voor het geven van cursussen. We vonden dat fijn, omdat er nu twee extra dagdelen gebruik wordt gemaakt van de lokalen en de doelgroep fantastisch aansluit bij onze activiteiten. 

 

Vanwege hun niet aflatende inzet, zowel bij de live-lessen als de online lessen, hebben alle huiswerkbegeleiders met kerst een kleine attentie ontvangen.

 

Samenwerking en overleg


Het TaalLokaal heeft, door de informele opzet, geen structureel netwerkoverleg of andere vaste vormen van overleg met andere organisaties. Toch is het TaalLokaal verbonden met veel verschillende organisaties. Soms komt dit door een directe doorverwijzing van een deelnemer (direct contact), soms juist doordat vrijwilligers bij verschillende instellingen werken (indirect contact). 

Zo is er direct contact met TopTaal, dat de volwasseneneducatie in de regio uitvoert. TopTaal maakte in 2021 twee dagdelen per week gebruik van het lokaal.

 

Aan de andere kant van het spectrum is er contact met Vluchtelingenwerk in de persoon van Monique van den Hoonaard. Er is contact met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in de persoon van John Meijer. Er is direct contact met de Victorschool, Teylingen College Leeuwenhorst en Fioretti. De Internationale Schakelklas (ISK) in (inmiddels) Lisse is goed op de hoogte van ons bestaan.

Het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek verwijst kinderen van hun deelnemers naar het TaalLokaal.

De samenwerking met de Taalklas (internationale klas p.o.) is, open, functioneel en structureel. 

 

Het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die TaalLokaal betreffen bij de Gemeente Noordwijk is Marc van Oostrum en Mark Turenhout voor de financiële kant. Er is desgewenst contact met de gemeente over de kosten van de energielasten, de servicekosten, de WOZ-waarde, de E-Herkenning. Ook voor praktische zaken rond huisvesting kunnen we altijd snel bij de gemeente terecht.

 

 

Tot slot 


Ook het afgelopen jaar, 2021, is wel een heel bijzonder jaar geweest vanwege de coronapandemie die in Nederland weer twee keer geleid heeft tot een lockdown in het voorjaar en het najaar.

 

De gevolgen daarvan zijn ook aan TaalLokaal niet voorbijgegaan. Met doorzettingsvermogen, creativiteit en grote inzet van allen zijn we er in geslaagd om er toch zo goed mogelijk te zijn voor onze leerlingen. En dat stemt tot tevredenheid. 

 

Gelukkig lijken we in meer normaal vaarwater terecht te zijn gekomen en kunnen er hopelijk weer meer activiteiten mogelijk worden. We hebben de afgelopen twee jaar met elkaar ook veel geleerd, en daar willen we de goede dingen ook echt van meenemen naar de toekomst.

- + -

JAARCIJFERS 2021

Geen opmerkingen:

Een reactie posten